Close

Hosting

M2

200,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 3G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 30
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M3

250,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 4G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 50
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M4

360,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 6G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 80
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M5

450,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 8G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 90
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M6

540,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 10G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 3
 • Tài Khoản Email: 120
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V1

630,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 15G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 5
 • Tài Khoản Email: 150
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V2

720,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 20G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 9
 • Tài Khoản Email: 170
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V3

900,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 30G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 10
 • Tài Khoản Email: 190
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng