Close

Hosting

M1

160,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 2G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 1
 • Tài Khoản Email: 25
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M2

200,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 3G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 30
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M3

250,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 4G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 50
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M4

360,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 6G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Email: 80
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M5

450,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 8G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 4
 • Tài Khoản Email: 90
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

M6

540,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 10G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 6
 • Tài Khoản Email: 120
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V1

800,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 15G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 8
 • Tài Khoản Email: 150
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V2

1,000,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 20G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 9
 • Tài Khoản Email: 170
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V3

1,300,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 30G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 10
 • Tài Khoản Email: 190
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V4

1,600,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 40G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 11
 • Tài Khoản Email: 210
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V5

1,900,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 50G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 12
 • Tài Khoản Email: 230
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng

V6

2,200,000 /Tháng
 • Dung Lượng: 60G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 13
 • Tài Khoản Email: 250
 • Sao Lưu Hàng Tuần: Free
 • Thanh Toán Tối Thiểu: 12 tháng